Juridik

Hur fördelas kvarlåtenskapen efter min död?

FRÅGA: Min make är bortgången, vi hade inga barn, föräldrar och syskon är döda, så arvingar är således syskonbarn på båda hållen. Inget äktenskapsförord eller testamente finns. Vid makens bortgång var mina tillgångar större än makens. Delas kvarlåtenskapen mitt itu, hälften ärvs av mina syskonbarn
och hälften av makens? Blir fördelningen procentuell (efter respektive tillgångar vid makens bouppteckning)?
Ärver makens syskonbarn hela makens belopp (om tillgångarna överskrider detta) som framgick av makens bouppteckning?

SVAR: Vid arv med fri förfoganderätt mellan makar, och då enskild egendom eller testamente saknas, kan fördelningen mellan släktsidorna efter den sista makens bortgång, bli antingen hälften till vardera makes släktsida, eller en procentuell fördelning av kvarlåtenskapen efter hur tillgångarna var fördelade mellan makarna i den först avlidnes bouppteckning. Det belopp som arvet uppgick till har i sig ingen betydelse för fördelningen.
Om boet efter först avlidne maken har bodelats enligt huvudregeln, som innebär att makarnas tillgångar slås samman och delas mellan makarna med hälften vardera, fördelas också kvarlåtenskapen efter den sist avlidne med hälften till varje makes släktsida.
En efterlevande make har dock möjlighet att begära jämkning vid bodelningen, för att i stället för hälften av de gemensamma tillgångarna få behålla sin andel av tillgångarna. Det är alltså en fördel för den efterlevande att begära jämkning om den efterlevande har större tillgångar än den avlidne. Om den efterlevande är ensam arvinge efter den avlidne upprättas ingen skriftlig bodelningshandling, och jämkning ska då begäras i bouppteckningen efter den först avlidne eller i en handling som är bifogad bouppteckningen.
Om du inte har begärt jämkning delas kvarlåtenskapen efter dig med hälften till din makes släktsida och hälften till din släktsida. Om du har begärt jämkning delas kvarlåtenskapen efter dig procentuellt mellan släktsidorna på samma sätt som förhållandet var mellan era tillgångar när din make avled.

+
-