Juridik

Kan maken sälja huset om jag blir dement?

Min man och jag äger hälften var av vår fastighet. Vad händer om till exempel jag skulle hamna på vårdhem och bli så dement att jag inte kan godkänna en försäljning av fastigheten? Kan min man ändå sälja fastigheten eller ska han, innan sjukdomen blir alltför allvarlig, överta även min andel som till exempel gåva, eller hur gör man?

SVAR: Om makar (eller sambor) gemensamt äger en fastighet måste båda två på något sätt vara representerade när fastigheten ska försäljas.
Det normala är förstås att de tillsammans genomför försäljningen, men om detta inte är möjligt, på grund av att någon av dem har drabbats av demens eller annan sjukdom, måste denne vara representerad på annat sätt.
Antingen kan en god man förordnas genom ansökan till Överförmyndarnämnden i den kommun där man är bosatt, eller så kan försäljningen genomföras om den andra maken eller någon annan person har en framtidsfullmakt.
För att en framtidsfullmakt ska vara gällande så måste den ha upprättats när fullmaktsgivaren fortfarande var opåverkad av demens eller liknande och den måste ha trätt i kraft genom att fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande, inte längre har förmåga att själv ta hand om sina ekonomiska och personliga angelägenheter.
Det är fullmaktshavaren som avgör när fullmaktsgivarens tillstånd är sådant att framtidsfullmakten ska träda i kraft. Om man äger en fastighet bör man i framtidsfullmakten förtydliga att den omfattar överlåtelse av fast egendom. I framtidsfullmakten ska också anges hur stora gåvor av fullmaktsgivarens egendom som fullmaktshavaren får ge och om detta omfattar även gåvor till fullmaktshavaren själv.
En fullmaktshavare i en framtidsfullmakt kan alltså få mycket stora möjligheter att förfoga över fullmaktsgivarens tillgångar och man ska därför givetvis endast utse någon som man verkligen litar på till fullmaktshavare.

+
-