GRANSKNING

Kommuner satsar allt mindre på äldreomsorgen

I många kommuner urholkas äldreomsorgens resurser. – Varje kommunalråd pratar om satsningar, det är på gränsen till lurendrejeri, säger Curre Hansson, ordförande för PRO Stockholms län som har undersökt hur budgetarna har krympt sedan 2009.

Publicerad 9 november nov 2022
Curre Hansson ordförande för PRO Stockholms län som har undersökt hur budgetarna för äldreomsorgen har krympt sedan 2009. Foto: Dean Mitchell/iStock och Anneli Nygårds

Av Stockholms läns 26 kommuner lägger 19 mindre resurser på äldreomsorgen nu än 2009, mätt i kronor per invånare som är 65 och äldre.
I några kommuner handlar det om riktigt stora neddragningar: Stockholms stad har krympt sin ekonomiska insats med 27 procent, Norrtälje med 30 procent och Nynäshamn med 25 procent.
– Jag häpnar, säger Curre Hansson som är ordförande för PRO Stockholms län som ligger bakom undersökningen.
Räknat i kronor per person som är 80 och äldre har ännu fler kommuner i länet krympt sina resurser: 21 av de 26 lade mer pengar 2009 än 2021.
Per invånare som är 65 och äldre uppgår den totala sänkningen i Stockholms län till nästan 5,8 miljarder – kommunernas samlade ”vårdskuld”, som PRO Stockholms län uttrycker det.
– Det här visar hur det går till när politik och förvaltning hjälps åt att skruva i systemen. De tar en procent där och två procent där och tre procent där och alla säger ändå att de satsar, säger Curre Hansson.
För att beskriva det kommunala agerandet måste han avbryta sig för att söka rätt ord.
– Det är på gränsen till kvalificerat lurendrejeri, säger han sedan.
Curre Hansson tillägger att han anar att samma mönster går igen över hela landet – ett antagande som av allt att döma är korrekt.
Samma bild tonar fram när PROpensionären på länsnivå jämför samtliga svenska kommuners kostnader för äldreomsorg 2009 och 2021:
I 13 av 21 län lade kommunerna tillsammans mindre pengar på äldreomsorgen 2021 än 2009, räknat per invånare i åldern 80 och äldre.
För hjälp att ta fram siffrorna bakom rapporten har PRO anlitat Åsa Plesner, doktorand i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Resultatet rimmar med det hon kom fram till för ett par år sedan i rapporten Budget ur balans – en granskning av äldreomsorgens ekonomi och arbetsmiljö, som dock utgick från ett annat sätt att granska kostnader.
Den gången tröskade hon igenom budgetar från 155 av landets 290 kommuner och kunde slå fast att äldreomsorgens andel av de totala driftskostnaderna krympt under de senaste två decennierna. Totalt handlade det om en minskning med hela 1,3 miljarder kronor per år sedan 2002, trots att antalet och andelen äldre ökat kraftigt under samma period.

Åsa Plesner ser flera möjliga förklaringar till urholkningen av resurserna som blir synlig i båda undersökningarna.
– En kan vara att fler äldre får klara sig med mindre och färre insatser, säger hon och pekar samtidigt på anhörigas allt större betydelse i omsorgen om äldre.
En annan förklaring kan vara att hemtjänst och särskilda boenden pressats att klara av större vårdbehov med mindre bemanning. Det här kan i så fall riskera kvaliteten i kommunernas egna verksamheter, eftersom privata utförare oftare har avtal som säkrar en viss uppräkning varje år.
Förbättrad folkhälsa som minskar behoven av kommunal äldreomsorg, är ytterligare en möjlig delförklaring.
Men det viktigaste, menar Åsa Plesner, hänger ihop med politiken i kommunerna där resurserna har krympt.
– Jag tror att vi ser resultaten av en äldrepolitik som inte har motiverats för väljarna. Jag har åtminstone inte sett Vaxholm, Norrtälje och Stockholm gå ut och säga att ”så här mycket kan vi dra ner på äldreomsorgen, för att vi jobbar så mycket smartare”.

+
-