Juridik

Två vill behålla stugan, tre vill sälja. Vad gör vi?

Vi är fem syskon som äger en sommarstuga gemensamt. Vi fick ärva den efter våra föräldrar. Nu vill tre av mina syskon att vi ska sälja stugan och två vill behålla den. Gäller majoritetsbeslut i detta fall?

Svar: Jag utgår i mitt svar från att ni har skiftat dödsboet efter era föräldrar och att därmed har lagfart på var sin femtedel av sommarstugan samt att ni inte har reglerat ert samägande genom ett samäganderättsavtal.
Den bästa lösningen verkar väl vara att de två som vill behålla stugan köper de övrigas femtedelar, men om inte detta är möjligt så gäller följande:
Om ni inte har avtalat något annat så har var och en av er dels möjlighet att fritt sälja sin egen andel, dels ansöka vid tingsrätten om att rätten förordnar en god man som tvångsförsäljer hela fastigheten genom auktion. Majoritetsbeslut gäller alltså inte utan det är varje delägares rättighet att ansöka om en sådan försäljning.
Ett sådant förfarande brukar dock innebära höga kostnader som drabbar er allesammans. Det är därför bättre att försöka komma överens om att försäljning ska ske antingen till några av er, eller i annat fall till någon utomstående, på vanligt sätt genom mäklare.

+
-