Pensioner

Vad hände med trygghetspensionen?

FRÅGA: För ett antal år sedan fanns det en debatt om att införa något som kallades trygghetspension.
Det beskrevs som ett sätt för personer som inte orkade arbeta högre upp i åldrarnaatt ändå få en tryggad situation som pensionärer. När jag nu letar på Pensionsmyndighetens hemsida hittar jag inget om ”trygghetspension” och hur man kan ansöka om detta? Infördes aldrig detta, eller vad hände?

SVAR: Precis som du skriver diskuterades tidigare trygghetspension från politiskt håll. Detta ledde också fram till ett konkret förslag från dåvarande socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S), ett förslag som klubbades igenom i riksdagen och som började gälla den 1 september förra året.
Namnet trygghetspension är missvisande – det handlar inte om en speciell form av pension, utan om regler som gör det enklare för äldre att beviljas sjukersättning (det som tidigare hette förtidspension). Det är Försäkringskassan som ansvarar för sjukersättningen och reglerna kring den och det är därför du inte hittar något om detta på Pensionsmyndighetens hemsida.
Sjukersättning är en ersättning till personer som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som alltid kommer att finnas kvar och som innebär att personen kan arbeta högst 75 procent. För personer under 61 år gäller att personen inte ska kunna ta något annat jobb på arbetsmarknaden. Med den nya regeln – ”trygghetspensionen” – gäller att personer som fyllt 61 år inte ska klara den typ av arbete de haft de senaste 15 åren.
PRO ser positivt på att det blivit enklare att få sjukersättning för personer som fyllt 61. Människor som har haft ett slitsamt arbetsliv eller blivit sjuka ska kunna få sjukersättning före pensioneringen utan att prövas mot alla jobb på arbetsmarknaden. En färsk utvärdering från Försäkringskassan pekar på att reformen verkar ha haft effekt. Antalet personer i den berörda åldersgruppen som fick sjukersättning beviljad nästan dubblades om man jämför de sex månaderna innan regeländringen med sexmånadersperioden efter den.

+
-